Правила и условия

АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР ЗА ВЗИМАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИЯТ БИТОВ НЕОПАСЕН БОКЛУК ОТ АДРЕСА НА КЛИЕНТА

№..............................

 

Днес, …………………………. г. в гр.София между: "ИЗИ КОЛЕКТ" ООД, с адрес гр. София, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ГОРСКИ ПЪТНИК No 7, вх. 1, ет. 4, ап. 16, БУЛСТАТ 206038084, банкови сметки:

BG 58 UNCR 7000 1523 9269 35, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк,

представлявано от Филип Рубенов Филипов - Управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна

 

и

................................................................................................... с адрес ....................................... ………………………............................................... № ..., бл. ........., вх. ....., ет.........,ап.........,

ЕГН..................................................., наричан по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ - АБОНАТ от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

 

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

 

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да взима и изхвърля ежедневният битов неопасен боклук от адрес при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ.

 2. Настоящият договор се сключва за срок от ........ месеца.

  1. Ако в продължение на 14 /четиринадесет/ дни след изтичане на срока по т.2 никоя от страните не възрази писмено, договорът се счита продължен за същия срок.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да не разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод извършването на възложените му поръчки.

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе неопасиният битов ежедневен боклук от адреса на клиента и да го изхвърли на правилното за това място.

  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ справка за всеки месец на действие на този договор, включваща всички извършени за съответния месец услуги.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме заявка в случай на обективна фактическа невъзможност да извърши взимането на неопасиният битов ежедневен боклук от адреса на клиента  към момента на заявката й. За обективна фактическа невъзможност се приемат и случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради каквато и да е било причина не е в състояние да осигури извършването на услугата изцяло или извършването й в срок. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ трябва да бъде уведомен незабавно.

 3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посети адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ по-късно от уговорения час, вследствие на което изпълнението е станало безполезно, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възтанови единичната услуга  за взимане на неопасиният битов ежедневен боклук от адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава по силата на настоящия договор да приема заявки и извършва услуги, които се предлагат само за територията на определени населени места, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ заяви такава услуга за населено място, където не се предлага.

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава дължимите му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ суми в брой или по банков път.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - АБОНАТ се задължава:

  1. Да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неопасиният битов ежедневен боклук, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достигне адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ.

  2. Да се увери, че неопасиният битов ежедневен боклук не надхвърля 7 килограма и не спада към категории „специфичен“ отпадък (като индустриален, химически, био и тн.), нужен да се изхвърли на определено спрямо вида му място.

 2. При предаването на неопасиният битов ежедневен боклук да подписва приемно-предавателен протокол за взимането.

  1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, необходима на последния за извършването на отделните видове услуги. (Като: адрес, телефон за връзка, удобно време за посещение и тн.)

 3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените от него услуги, съгласно ценоразписите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  • в брой с включен ДДС

  • или по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ известие за генерирана данъчна фактура, както и месечна справка по предоставеният в интернет страницата на www.easycollectbg.com имейл.

 

СУМИ И ЗАКЪСНЕНИЯ

 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ за абонамент от 6 /шест/ месеца се задалжава за периода да плаща всеки месец по 14.99 лв. с ДДС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от датата на подписване на договора.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ за абонамент от 12 /дванадесет/ месеца се задалжава за периода да плаща всеки месец по 9.99 лв. с ДДС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от датата на подписване на договора.

 3. При закъснение в плащането на дължимите суми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекратява правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и следователно договора му.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ДОГОВОРА

 

 1. Договорът може да бъде прекратен:

  1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

  2. С едномесечно писмено предизвестие от изправната страна.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по съгласие на страните, изразено в писмена форма, чрез добавянето на анекс.

 2. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на арбитражен съд по микропредприятия.

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - АБОНАТ:                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:

©2020 Изи Колект ООД. Всички права запазени.